Samenwerking in Fryslân

Introductie
Hoe helpen we Fryslân vooruit in een tijd met veel en complexe uitdagingen? Hoe mobiliseren we de kracht in de provinsje en helpen we elkaar, het liefst als 1 overheid naar buiten toe? Hoe stappen we over onze grenzen en bescheidenheid heen en werken we aan onze individuele en collectieve groei die meer en meer van ons wordt gevraagd?

Op 22 januari 2020 organiseerde de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur de inspiratiebijeenkomst: ‘Wetenschap  en politiek helpen elkaar verder’. Daar spraken prof. dr. Caspar van den Berg (Campus  Fryslân), prof. dr. Heinrich Winter (Rijksuniversiteit Groningen) en mr. dr. Avelien Haan (Thorbecke Academie) met zo’n 40 geïnteresseerde raadsleden en griffiers over het belang en de ontwikkelingen in de regio, de doorwerking van de omgevingswet en decentralisaties, en de vraagstukken met dilemma’s die hieruit voortkomen voor volksvertegenwoordigers.

Een bijzonder leuk en inspirerend evenement, waar direct na afloop ook de wens werd geuit om meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren. Want de conclusie was duidelijk en eensgezind: wetenschap, zeker in combinatie met onderzoek en onderwijs helpt de politiek verder. Hoe? Door met het juiste programma en goede sprekers de verbinding te maken met vraagstukken die spelen in de dagelijkse praktijk. De Noordelijke Academie voor het Openbaar heeft de handschoen opgepakt en is aan de slag gegaan!

 

Doelstelling: Verbinden en versterken
Juist in het samenspel én in de samenwerking tussen de overheden en kennisinstellingen is winst te behalen. Vanuit een initiërende en regisserende rol heeft de Noordelijke Academie voor het Openbaar Bestuur samen met Campus Fryslân het initiatief genomen om de verbinding te leggen vanuit wetenschap, kennis en onderwijs met de vraagstukken (en casuïstiek) die spelen op welk niveau dan ook in de provinsje.

Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van diverse programmalijnen voor strategisch adviseurs, bestuurders, raden/staten en griffiers. Onderdeel van deze programmalijnen zijn collegereeksen, lunchbijeenkomsten, reflectiesessies maar ook langer lopende leergangen. Daarnaast werken we samen met onze partners mee aan experimenten, bijvoorbeeld in het sociaal domein of democratische vernieuwing. 

Koppeling wetenschap en praktijk
Van groot belang voor ontwikkeling van het vermogen om te presteren en te anticiperen is de blik naar buiten werpen: informatie van buiten naar binnen halen. Dus je met enige regelmaat laten uitdagen door nieuwe inzichten, wetenschappelijke rapporten of sprekers die een andere invalshoek bieden. Vaak doen we dingen zoals we deden, wisselen we wel eens van werkomgeving, maar blijft ons handelingspatroon relatief gelijk. En dat terwijl de maatschappij verandert en daarmee andere eisen stelt aan het openbaar bestuur.

In het openbaar bestuur hebben volksvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders ieder hun eigen rol, maar we constateren ook dat veel van de vraagstukken voor deze actoren in het Friese openbaar bestuur in de kern gelijk zijn. Door krachten te bundelen maken we slimmer gebruik van elkaars kennis, capaciteit en ervaring. 

Comité van aanbeveling

Er is een comité van aanbeveling opgericht wat dit initiatief ondersteunt:

Commissaris van de Koning in Fryslân – dhr. Arno Brok

Dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân – mevr. Luzette Kroon

Burgemeester van de gemeente Leeuwarden – dhr. Sybrand Buma

Burgemeester van de gemeente Sudwest-Fryslân – mevr. Jannewietske de Vries

Voorzitter Vereniging Friese Gemeenten, tevens burgemeester van de gemeente de Fryske Marren – dhr. Fred Veenstra

Meer weten over dit initiatief en de mogelijkheden om aan te sluiten? Robert-Jan Ritsema vertelt u graag meer: 06 27 19 74 01 en naob@rug.nl

WordPress Video Lightbox Plugin